Menü

Instalacje SMP

SID specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu i budowie gotowych instalacji SMP dla odpadów niebezpiecznych.

SID jest liderem rynku w budownictwie systemów zasilania pieców do odpadów niebezpiecznych oraz paliw alternatywnych w przemyśle cementowym.

Instalacje są projektowane w zależności od rodzaju stosowanych odpadów z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i wyposażone w komory blokujące i systemy kontroli tlenu w obszarze odpadów niebezpiecznych.

Technologia SMP stanowi bardzo atrakcyjną inwestycję dla obszaru odpadów niebezpiecznych, jak również dla przemysłu cementowego.

System SMP został zaprojektowany do zoptymalizowanej obsługi technicznej i komercyjnej: Odpady niebezpieczne są podawane do systemu i odpowiednio przetwarzane. Końcowy, jednorodny produkt może być użyty jako paliwo alternatywne (= zmniejszenie pierwotnych kosztów paliwa), np. w przemyśle cementowym.

Instalacje SMP

1 -wszy krok : rozdrabniacz

W zależności od potrzeb klienta projektujemy i budujemy najlepiej dostosowany rozdrabniacz.

2 – gi krok: mieszalnik

Po rozdrobnieniu odpady miesza się z jednorodnym produktem

3–ci krok: pompa

Mieszany produkt jest pompowany przez specjalnie zaprojektowaną pompę SID do końcowego zastosowania

Obniżenie kosztów energii pierwotnej dzięki wykorzystaniu paliw alternatywnych ①

Zwiększone bezpieczeństwo w pracy dzięki automatycznej obsłudze.
SMP może być obsługiwany przez jedną osobę. ① ②

Wyższy przerób (do 20%) ②

Większa żywotność kluczowych komponentów (np. + 20% w przypadku okładzin wewnątrz) ②

Redukcja dodatków w systemie oczyszczania gazów spalinowych ②

Zwiększona dostępność instalacji dzięki mniejszym pracom konserwacyjnym ②

① Przemysł cementowy
② Spalarnie odpadów niebezpiecznych

Obszerny artykuł na temat systemu SMP: pochodzenie, funkcjonowanie, charakterystyka i korzyści ekonomiczne w przemyśle cementowym. Opublikowano na ZKG.de we wrześniu 2014 r.

Komora  blokująca

To urządzenie pozwala uszczelnić proces obróbki, jest to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych.

System próżniowy

Umożliwia pracę z odpadami niebezpiecznymi dzięki zmniejszonej atmosferze wybuchowej.

Kontrola atmosfery

Zintegrowany z ogólną automatyzacją SMP

// Szwajcaria

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Niemcy

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// Chiny

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// Indie

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH - 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01

Instalacje SMP

SID is specialized in the field of design, development and construction of turnkey SMP installations for hazardous waste.

SID is the market leader in constructions of kiln feeding systems for hazardous waste and for substitute fuels in the cement industry.

The plants are designed depending on the types of applied waste in consideration of the highest safety standards and equipped with interlocking chambers and oxygen control systems in the hazardous waste area.

The SMP technology represents a highly attractive investment for the hazardous waste area as well as for the cement industry.

The SMP system is designed for an optimized technical and commercial service: Hazardous waste is given into the system and treated accordingly. The final, homogenised product can be used as substitute fuel (= reduction of primary fuel costs) e.g. in the cement industry.

1st step: shredder

Depending on the clients needs we design and build the most suitable shredder

2nd step: mixer

After shredding waste is mixed to a homogeneous product

3rd step: pump

Mixed product is pumped by the specially designed SID pump to the final use

Reduction of primary energy costs by utilisation of alternative fuels

Increased safety at work due to automated operation.
The SMP can be operated by a single person.

Higher throughout (up to 20%)

Higher lifetime of the key components (e.g. +20% for the cladding)

Reduction of additives in flue gas treatment system

Increase of installation availability due to reduced kiln maintenance operations

Cement industry
Hazardous waste incineration

A comprehensive article about the SMP system: origin, functioning, characteristics and economic benefits in the cement industry. Published on ZKG.de in september 2014.

Interlocking chamber

This device allows to seal the treatment process, it is especially relevant for the treatment of hazardous waste.

Blanketing system

Allows operation with hazardous waste by reduced explosible atmosphere.

Control of atmosphere

Integrated into the overall SMP automation

// Switzerland

SID SA
Zone Industrielle
2123 Saint-Sulpice

Tel: +41 32 862 65 00
Fax: +41 32 862 65 00
Email: info@sidsa.ch

// Germany

SID Deutschland GmbH
Teinacher Str. 66
71634 Ludwigsburg

Tel: +49 7141 947 46 10
Fax: +49 7141 947 46 39
Email: info@sidsa.de

// China

SID Machinery (Beijing) Co., Ltd
Beiwu Dev. Zone, Shunyi District
101312 Beijing

Tel: +86 1061 42 00 16 ext. 80 16
Fax: +86 1061 42 00 16 ext. 80 15
Emailinfo@sidsa.cn

// India

SIDSA Environmental Pvt. Ltd
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City, Hadapsar, Pune-411028

Tel: +91 887 9 58 52 77
Fax: +91 937 1 03 96 66
Emailinfo@sidsa.in

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX
Zone Industrielle CH – 2123 St-Sulpice Switzerland
Tél.: +41-32 862 65 00  Fax: +41-32-862 65 01